Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

در دیدار بهرامیان با رئیس قوه قضاییه مطرح شد

اعلام آمادگی همکاری‌های گسترده سازمان بسیج حقوق دانان با قوه قضاییه

مهدی بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوق دانان در دیدار با رئیس دستگاه قضا از اعلام آمادگی سازمان متبوعش برای همکاری‌های گسترده با قوه قضاییه سخن گفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق‌دانان، مهدی بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوق دانان کشور و جمعی از نخبگان حقوقی و قضائی بسیجی در دیدار با رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: ســازمان بســیج حقوقدانــان  از جملــه اقشــاری اســت کــه  از سال ۸۸ درراســتای اثربخشــی و فعالیــت هــای تخصصــی بســیج در عرصــه حقــوق، قضــا و تقنیــن بــا توجــه بــر تاکیــد مقــام معظم رهبری تشــکیل شــده است.

وی افزود: ســازمان بسیج حقوق دانان سازمانی ارزشــی، علمــی، تخصصــی و الگوســاز است کــه بــا تعامــل ســازنده بــا دســتگاه های حقوقــی و قضایــی کشــور و برخــورداری از نیروهــای داوطلــب مردمــی در راســتای دفــاع از دســتاوردهــای انقــلاب اســلامی بــه جهــت کمــک بــرای ارتقــاء کارآمــدی نظــام حقوقــی و قضایــی کشــور بــا تربیــت حقوقــدان تــراز انقــلاب و هدایــت قابلیت هــای آنــان در عرصه هــای علمــی، فنــاوری، اجتماعــی، حقوقــی، قضایــی، تقنینــی و ترویــج ارزش هــا و تفکــرات  والای بســیجی، ولایــی درجامعــه حقوقــی و قضایــی کشــور می‌پردازد و بــا فعالیــت هــای مختلــف از جملــه خدمــات حقوقــی، پژوهشــی، معاضدتــی و مشــاوره ایــی نقــش آفرینــی هــای متعــددی را در ایــن عرصــه ایفــا می کنــد.

بهرامیان اظهار کرد: هیئــت اندیشــه ورز در ســازمان مرکزی متشــکل از نخبگان حقوقی و قضایــی هرماه جلســاتی را پیرامون مهمتریــن موضوعــات حقوقــی و قضایــی و تقنینــی کشــور بــه ریاســت آیــت الله کعبــی برگزار کرده اســت  که اثربخشــی آن در عرصه های مورد نظر بســیار مطلوب بــوده اســت. این هیئت از سال ۹۶ تا کنون بیش از ۲۵ جلسه  برگزار کرده، بــه طوری کــه جریــان علمــی، تخصصی و حقوقــی ســازمان را خــط نــگاری و راهبردنگاری مــی کند.

رئیس بسیج حقوق دانان ضمن تاکید بر نقش هیئت اندیشه ورز در تهیــه نقشــه راه و طــرح اعتلای ســازمان بســیج حقــوق دانــان در قالب طرح شــهید بهشــتی با ایجاد شــبکه انجمــن هــای تخصصــی بیان کرد: شــبکه انجمــن هــای تخصصــی هشــت گانــه طــی هشــت مــاه کار کارشناســی تهیه شــد و به اســتان ها ابلاغ شــده که در ایــن ســاختار هماننــد یــک گــروه مســتقل امــا ســازمانی کــه دارای ابعــاد شناســایی، جــذب، عمــق بخشــی(معرفت افزایــی)، آمــوزش و پژوهــش، خدمت رســانی، مطالبــه گــری، احیــای حقــوق عامــه و  توانمنــد ســازی ســمن هــای همســو است، مشــغول بــه نقــش آفرینــی هســتند.

وی با تاکید بر اثر بخشی های این شبکه در عرصه های مختلف حقوقی و قضائی کشور تصریح کرد: شــبکه نخبــگان حقوقــی و قضایــی در دســتاورد اســتانی  توانسته موفــق عمل کند که البته در اجلاســیه نخبــگان حقوقــی و قضایــی شــهریور مــاه امســال، عرصــه مانــدگاری را بــه عنــوان شــبکه ای بــرای خدمــت رســانی تخصصــی بــه ثبــت رســاندند و ظرفیــت بســیار عظیمــی بــرای دســتگاه هــای حقوقــی و قضایــی کشــور در راســتای تحقــق منویــات و اولویت هــای حقوقــی و قضایــی مقــام معظــم رهبــری امــام خامنــه ای (مدظلــه العالــی) ایجــاد کــرده، کــه می توانــد در اختیــار رئیــس محتــرم قــوه قضائیــه قــرار گیــرد.

بهرامیان ادامه داد:  در راستای ماموریت های شبکه ملی نخبگان حقوقی و قضائی کشورطی سالیان گذشته، طــرح «آمــوزش همگانــی حقــوق» بــا روشــهای ســاده و روان ، طــرح «هــر مســجد یــک حقوق دان» کــه بــه درســتی از ســوی ریاست قوه قضائیه مــورد توجــه و تاکیــد قــرار گرفــت، طرح «مراکزمشــاوره رایــگان، آمــوزش حقــوق بــه دانش آمــوزان و اصنــاف جامعــه، در محورهــای خانــواده، کســب و کار و حقــوق عامــه بــه منظــور کاهــش آســیب های اجتماعــی و اطالــه دادرســی»، طــرح شناســایی جــذب و تربیــت حقوقــدان تــراز در ســطح ملــی و اســتانی کــه دو ســال متوالــی بــا راهبــری آیــت الله کعبــی(دام عــزه) در قــم برگــزار شــد و همچنین محتــواهایــی مبنایــی همچــون انســان شناســی، فلســفه اخــلاق، فلســفه حقــوق، ولایــت فقیــه و همچنیــن مباحــث روز حقوقــی، چگونگــی رویکردهــا و نقــش آفرینــی هــا بــا تاکیــد بــر فرمایشــات آیــات عظــام مــکارم شــیرازی(دام عــزه)  و نــوری همدانــی(دام عــزه) تاکنون ۱۰۰۰ نفر شناســایی، جذب وآمــوزش دیــده انــد.

 مسئول سازمان بسیج حقوق دانان کشور با اشاره به فعالیت ها و اقدامات این سازمان اظهار کرد: شناســایی و احــراز صلاحیــت و دوره مربیگــری طــرح «آمــوزش همگانــی حقــوق» بــرای ســرمربیان استانی شــامل ( قضــات، وکلا و اســاتید حقــوق) که ۱۸۰ نفــر در سال ۹۷ موفــق بــه دریافــت گواهینامــه مهــارت مربیگــری «آمــوزش همگانــی حقــوق» شــده انــد و تشــکیل گــروه هــای مطالبــه گــر احیــای حقــوق عامــه در اســتان ها و اســتفاده از ظرفیــت هــای نمــاز جمعــه هــا بــه طــور آزمایشــی و اجــرای موفــق در پانــزده اســتان، تشــکیل قانونــی مجمــع خیریــن حقوقــدان مهــرورز بــه منظــور ترویــج فرهنــگ معاضــدت بــه گروه هــای آســیب پذیر جامعــه و گســترش خدمــات حقوقــی و رفاهــی بــه گروه هــای خــاص و حمایــت از گروه هــای جهــادی حقــوق دانــان در عرصــه هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری داخلــی و بیــن المللــی، حمایــت از جریــان حقــوق بشــر اســلامی و عرصــه هــای حمایتــی دیگــر، تشــکیل مجمــع حقــوق بیــن الملــل اســلامی بــه منظــور حمایــت و تشــکیل حقــوق دانــان بــدون مــرز، دیــده بــان حقــوق بشــر اســلامی، فعالیــت هــای بیــن المللــی حقوقدانــان انقلابــی متخصــص و ارزشــی در عرصــه داخــل ســازمان، مدیریــت هــای علمــی و پژوهشــی، پژوهشــکده راهبــردی و کاربــردی، تعلیــم و تربیــت فعالیتهــای علمــی ســازمان را بــا جــذب حقوقدانــان متخصــص را هدایــت کــرده و فعالیــت هایــی از قبیل  ۲۰۳۰، پالرمــو ،CFT، FATF (فصلنامــه عدالــت نامــه و غیــره) ، برگــزاری جلســات تخصصــی در عناوینــی چــون دوشــنبه هــای بیانیــه گام دوم انقــلاب، گزارش هــای پژوهشــی پیرامــون در تعامــل بــا دســتگاههای مربوطــه؛ نقــش آفرینــی خاصــی در اهــداف مــورد نظــر ایفــا مــی کنــد، کــه البتــه از آســیب شناســی طــرح هــا و لوایــح و بررســی آنهــا و ارائــه راهکارهــا بــه دســتگاه های مربوطــه و فعالیــت هــای عمــق بخشــی در  فضــای مجــازی در ایــن عرصــه هــا؛ نبایــد غافــل شــد.

بهرامیان با اشاره به برنامه های این سازمان در راستای کمک به تحــول در دســتگاه قضایــی کشــور از قبیل رویــداد ایــده پــردازی تحــول در قــوه قضاییــه، اقتصــاد مقاومتــی و احیــای حقــوق عامــه، آسیب شناســی نهــاد وکالــت و نظــام تقنینــی کشــور بــا محوریــت کاهــش آســیب های اجتماعــی گفت:  مبــارزه بــا فســاد بــه عنــوان خــط اصلــی فعالیــت ســازمان بســیج حقوقدانــان بــه عنــوان یــک اقــدام اثــر بخــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه بــروز و ظهــور آن در جلســات و نشســت هــا و رســانه ها مشــهود اســت.

مسئول سازمان بسیج حقوق دانان ادامه داد: حضــور اســاتید، قضــات، وکلا، نماینــدگان و... در برنامه هــای متعــدد بســیج حقــوق دانان و جمــع حاضرنخبگان هیئــت اندیشــه ورز و ارائــه برخــی از فعالیــت هــای انجــام شــده نشــان از ظرفیــت بــالای ایــن ســازمان در فعالیــت هــای جهــادی تخصصــی بــا اولویــت عملــی بــه منویــات مقــام معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) بــه صــورت تبرعــی و رایــگان در راســتای کارآمــدی دســتگاه های قضایــی کشــور دارد و امــروز بارقــه امیــدی بــرای مــردم ایجــاد شــده و مشــروعیت امــروز نظــام بــا کــم کاری هایــی کــه در عرصــه هــای دیگــر در حــوزه هــای تقنینــی و مدیریتــی کشــور صــورت می گیــرد بــه ایــن کار بســتگی دارد.

وی تاکید کرد: از ســوی دیگــر جریــان دانشــگاهی و حقوقــی و قضایــی کشــور متناســب بــا اهــداف ترســیم شــده تمدنــی مقــام عظمــای ولایــت بــه طــور بایســته و شایســته شــکل نگرفتــه است؛ چــرا کــه اگرایــن تفکــر در جریــان نخبگــی، تخصصــی کشــور حاکــم بــود چــه بســا مشــکلات مــا بــه مراتــب کمتــر بــود.

بهرامیان بیان کرد: امــروز مــا نیــاز داریــم کــه بســیج قــوه قضائیــه بــه طــور تخصصــی و در قالــب مراکــز مختلــف در راســتای تحقــق تحــول قضائــی و عمــل بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری و تدابیــر رئیس قوه قضائیه گســترش موضوعــی پیــدا کنــد و فعالیت هــای بســیج صد در صــد در راســتای تحقــق اهــداف مذکــور کــه همــان راه شــهدا و امــام شــهدا و رهبــری انقــلاب و انتظــار ســرمایه هــای اصلــی انقــلاب یعنــی مــردم اســت، تحقــق یابد.

مسئول سازمان بسیج حقوق دانان کشور ضمن اشاره به تدابیــر رئیس قوه قضائیه در راســتای ایفــای نقــش مشــورتی ســازمان بســیج حقوقدانــان تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه مســلما بــه صــورت برنامــه ای ســاختاری، ایــن ســازمان را در انجــام وظایفــی کــه مــی توانــد بــه صــورت تخصصــی، حقوقــی، کارشناســی و خدمــت رســانی مثمرثمر باشد کمک کند چرا که نقــش مهمــی را درجهت کارآمدی دســتگاه قضایــی و حقوقــی کشــور از جمله  مبــارزه بــا فســاد و احیــای حقــوق عامــه، فضــای مجــازی، کاهــش اطالــه دادرســی و ترویــج فرهنــگ صلــح و ســازش، رصــد و پایــش، تربیــت، آمــوزش و کادر ســازی، ترویــج فرهنــگ قانــون مــداری، اندیشــه ورزی ، راهبــرد نــگاری و ســازماندهی گــروه هــای مردمــی و انقلابــی ســایر صنــوف در بســیج دارد. ایــن ســازمان  آمادگــی خود را برای هر چــه بهتر همکاری ایــن زمینــه  ها بــا قــوه قضائیــه اعــلام مــی کنــد.

انتهای پیام/

 

میانگین امتیاز داده شده: +

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
گروه علمی سازمان بسیج حقوق دانان کشور
سال چاپ یا تولید:
تابستان۱۳۹۸
نویسنده:
روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان کشور
سال چاپ یا تولید:
دی ماه ۱۳۹۸
نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶